Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpadové centrum Velká Bystřice

Odpadové centrum Velká Bystřice

ODPADOVÉ CENTRUM VELKÁ BYSTŘICE - PROVOZ

Účel zařízení:

Zařízení je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 91568/2015 ze dne 16.10.2015 a slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní, nebezpečný odpad a sběru použitých výrobků ve zpětném odběru od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále „zapojené obce“). Dále bude zajištěn zpětný odběr. Provoz odpadového centra je řízen platným provozním řádem, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

Adresa: Tovární 1002, Velká Bystřice (za ČOV Velká Bystřice)                   

Provozní doba:

ÚTERÝ 15:30 18:00
SOBOTA 8:00 12:00

 

Do sběrného dvora přijímáme

Nebezpečný odpad – znečištěné obaly a textilie, akumulátory, barvy, olejové filtry apod.
Tříděné odpady – papír, PET láhve, nápojové kartony, sklo
Dřevo, větve, listí, trávu Velkoobjemový odpad Vysloužilé elektrické spotřebiče

Odpady jsou přijímány od občanů s trvalým pobytem v zapojených obcí dle platného ceníku. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště. Stavební odpad je zpoplatněn poplatkem dle ceníku. Maximální množství 500 kg/ občan/rok.

Množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik). Jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních automobilů, maximálně 8 ks/osoba/rok.

Nejsou přijímány stavební odpady s obsahem azbestu.

Elektrospotřebiče jsou odebírány zdarma pouze v kompletním stavu. Pokud nejsou kompletní, občan hradí poplatek dle ceníku. Zařízení není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti.

PRAVIDLA PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ODPADU DO SBĚROVÉHO DVORA:

 1. Každá osoba vstupující do prostoru odpadového centra je povinna nahlásit svou přítomnost obsluze sběrového dvora.
 2. Při odevzdání odpadu je občan povinen nahlásit obsluze své celé jméno, adresu bydliště, prokázat se platným dokladem totožnosti (OP) a umožnit obsluze odpadového centra zapsat tyto údaje do evidence odpadů.
 3. Občané žijící ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále jen „zapojených obcí“), kteří nemají v OP uveden trvalý pobyt v zapojených obcích, se pro odevzdání odpadu zdarma (kromě stavebního odpadu) prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu v zapojených obcích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 4. Chataři, kteří vlastní nemovitost na území zapojených obcí se pro odevzdání odpadu zdarma prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 5. Občané nebo firmy vystupující jako dopravce pro jiného občana zapojených obcí mohou odpad odevzdat zdarma pouze v případě, že tento občan bude přítomný osobně se svým OP při dodávce odpadu a bude souhlasit s odevzdáním odpadu jeho jménem a na jeho osobu. Bez tohoto prokázání bude odpad přijat pouze za úplatu, která bude požadována od dopravce.
 6. Dodavatel odpadu vyčká až bude jeho vozidlo s odpadem, popř. odpad zvážen a zapsán pracovníkem obsluhujícím vážní jednotku do evidence odpadu.
 7. Dodavatel odpadu se řídí pokyny obsluhy k vyložení případně dotřídění odpadu.
 8. Odpad lze odkládat pouze na místa určená obsluhou odpadového centra.
 9. Při odjezdu platí povinnost nechat  opět zvážit vozidlo a vyčkat pokynu obsluhy k opuštění areálu.

ČINNOSTI, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO V ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT:

 1. V celém prostoru odpadového centra platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 2. Platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem omamných látek.
 3. V zařízení platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek.
 4. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv druhu odpadu z odpadového centra.
 5. Občanům je zakázáno vstupovat a vjíždět mimo prostory zařízení, které jsou určeny k vykládce odpadů.
 6. Zdržovat se bezdůvodně v prostoru určeném pro vykládku odpadu pro provedené vykládky.
 7. Vstup do odpadového centra mimo stanovenou provozní dobu a v nepřítomnosti obsluhy je zakázán.

Ceník za odevzdání odpadu pro občany Velké Bystřice, Bystrovan, Mrskles, Bukovan, Svésedlic

katalogové číslo

název odpadu 

kategorie

měrná jednotka

cena za odevzdání 

15 01 01 

papírové a lepenkové obaly 

O

t

zdarma

15 01 02 

plastové obaly (fólie, PET láhve, nádobky, …)

 O

t

zdarma

15 01 03 

dřevěné obaly 

O

t

zdarma

15 01 04 

kovové obaly (plechovky, nádobky, …) 

O

t

zdarma

15 01 05 

kompozitní obaly 

O

t

zdarma

15 01 07 

skleněné obaly 

O

t

zdarma

15 01 10* 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

t

zdarma

16 01 03 

pneumatiky 

O

t

zdarma

17 01 01 

beton 

O

t

600,00 Kč

17 01 02 

cihly 

O

t

600,00 Kč

17 01 07 

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

t

600,00 Kč

17 02 01 

dřevo 

O

t

zdarma

17 09 04 

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

t

1.600,00 Kč

18 01 01 

ostré předměty (injekční jehly)kromě čísla 18 01 03

 

t

zdarma

20 01 01 

papír a lepenka 

O

t

zdarma

20 01 02 

sklo 

O

t

zdarma

20 01 10 

oděvy 

O

t

zdarma

20 01 11

 textilní materiály 

O

t

zdarma

20 01 11 

textilní materiály znečištěné 

O/N

t

zdarma

20 01 13* 

rozpouštědla 

N

t

zdarma

20 01 14* 

kyseliny 

N

t

zdarma

20 01 15* 

zásady 

N

t

zdarma

20 01 19* 

pesticidy 

N

t

zdarma

20 01 21* 

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

N

 

zdarma

20 01 23* 

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice, mrazáky, …) 

N

ks

zdarma

20 01 25 

jedlý olej a tuk 

O

t

zdarma

20 01 26* 

olej a tuk 

N

t

zdarma

20 01 27*

 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

N

t

zdarma

20 01 32* 

jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

N

t

zdarma

20 01 33* 

baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01,16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

ks

zdarma/ 500,00 Kč

20 01 35*

 vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedenépod čísly 20 01 21 a  20 01 23 (televize, rádia, PC,…)

N

ks

zdarma/ 100,00 Kč

20 01 36*

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

O

kg

Zdarma/ 5,00 Kč

20 01 38 

dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

O

t

zdarma

20 01 39 

plasty 

O

t

zdarma

20 01 40 

kovy

O

t

zdarma

20 02 01 

biologicky rozložitelný odpad 

O

t

zdarma

20 02 02 

zemina nebo kameny 

O

t

350,00 Kč

20 02 03 

jiný biologicky nerozložitelný odpad 

O

t

zdarma

20 03 07

objemný odpad

O

t

zdarma

*

u takto označených odpadů, resp. vyřazených elektrozařízení je podmínkou

 

bezplatného zpětného odběru jejich kompletnost, jinak budou odebrány pouze za úplatu

 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH

     

 

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

·         přistavení kontejneru  5/1,6 m3 – nájem, (odpad dle ceníku)

 

 

500,00 Kč/den 500,00 Kč/víkend, svátek

·         multikára

 

 

 

22,00 Kč/km

·         práce pracovníka technických služeb

 

 

180,00 Kč/osoba/h

Pozn.

Do kontejneru lze odkládat pouze  1 druh odpadu, max. objem nákladu 2,5 t.

·         štěpkovač

500,00 Kč/hod

pozn.

 

Účtována bude vždy první hodina a dále pak každá započatá půlhodina práce.

   

 

 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH

     

 

Objednávky na tel. č. 585 154 139,  e-mail:janocova@muvb.cz